بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


لينكوسپتين

تصویر مقالات
مقالات

آخرین اخبار

لينكوسپتين

لينكوسپتين

(لینکومایسین + اسپکتینومایسین)

 

-تركيب دو آنتي بيوتيك با اثر سينرژيستي در قالب يك دارو

-مؤثر بر باكتريهاي گرم مثبت ، گرم منفي و ارگانيسم هاي بي هوازي

-جانشين مناسب براي گروه پني سيلين ها

-درمان انتخابي در عفونتهاي تنفسي و گوارشي

-فرمولاسيون و همكاري علمي با شركت فايزر

-دارويي مورد تأیيد FDA

تركيب:

داروي لينكوسپتين تركيبي از دو داروي لينكومايسين هيدروكلرايد و اسپكتينومايسين سولفات بترتيب با مقادير و mg/ml50 و mg/ml100 بصورت اكتيو مي باشد كه بصورت محلول شفاف و عاري از هر گونه  پارتيكل، سالهاست توسط شركت داروسازي عرفان دارو توليد مي گردد.

اين محلول استريل (لينكوسپتين) حاوي لينكومايسين هيدروكلرايد Lincomycin Hydrochloride مي باشد كه اين ماده اولیه حاصل فعالیت باکتری استرپتومايسس لينكولننزيس ( استرپتومايستاسه) می باشد.

نام شيميايي لينكومايسين هيدروكلرايد :

Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α galactooctopyranoside hydrochloride

فرمول مولكولي لينكومايسين هيدروكلرايد :                           C18H34N2O6S.HCL,H2O   

فرمول ساختماني لينكومايسين هيدروكلرايد :

                                                 

 

اين محلول استريل ( لينكوسپتين) حاوي اسپيكتينومايسين سولفات نيز مي باشد كه نسبت لينكومايسين به اسپيكتينومايسين در اين محلول 1 به 2 مي باشد. اسپيكتينومايسين يك آنتي بيوتيك آمينو سايكليتول مي باشد. اسپكتينومايسين در طبيعت توسط خيلي از ارگانيسمها از جمله سيانوباكتريها و بسياري از گونه هاي گياهي توليد مي گردد.

ملح هاي موجود از اين آنتي بيوتيك بصورت اسپكتينومايسين هيدروكلرايد در داروسازي انساني و اسپكتينومايسين سولفات در دامپزشكي است.

نام شيميايي اسپكتينومايسين سولفات :

4H-Pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one, decahydro-4a,7,9-trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)-, [2R-(2alpha,4abeta,5abeta,6beta,7beta,8beta,9alpha,9aalpha,10abeta)]-, sulfate (1:1) (salt), tetrahydrate

 

فرمول مولكولي اسپكتينومايسين سولفات :                                 C14H24N2O7.H2SO4.4H2O

فرمول ساختماني اسپكتينومايسين سولفات :

 

 

                                              

فارماكولوژي:

لينكومايسين توسط استروپتومايسين لينكولننزیس ( S. lincolnensis) توليد مي شود به آساني در آب حل مي شود و در شرايط آزمايشگاهي بر روي اغلب باكتريهاي بيماري زاي گرم مثبت مؤثر است همچنين بر روي برخي مايكوپلاسما ها ، اسپيروكتها و باكتريهاي بي هوازي نيز مؤثر شناخته شده است.

اسپكتينومايسين توسط باکتری استرپتومايسين فلاوپرسيكوس ( S. flavopersicus) توليد مي شود كمي حالت قليايي دارد و به آساني در آب حل ميشود. در شرايط داخل بدن و آزمايشگاهي بر روي اكثر باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي و مايكوپلاسما ها مؤثر مي باشد.

 

اما همانند لينكومايسين تأثيري روي مخمرها ، قارچها و ويروسها ندارد. لينكومايسين آنتي بيوتيكي است از گروه لينكوزآميد كه از طريق اتصال به قسمت S50 ريبوزوم، ساخت پروتئين ميكروب را مختل مي كند. اسپيكتينومايسين آنتي بيوتيكي از گروه آمينو سايكليتول است كه ملح اسپيكتينومايسين سولفات آن فقط در دامپزشكي مصرف دارد و از طريق اتصال به قسمت S30 ريبوزوم از ساخت پروتئين ميكروب جلوگيري مي كند . تجربه آزمايشگاهي باليني نشان داده كه مصرف مخلوط دو آنتي بيوتيك فوق، تأثيري به مراتب بيشتر از اثر هر يك بطور جداگانه بر روي گونه هاي باكتريها و مايكوپلاسماها دارد.

در اين خصوص مطالعه اي مقايسه اي بين هر كدام از آنتي بيوتيكهاي لينكومايسين  و اسپكتينومايسين به تنهايي و تركيب اين دو دارو بر گونه اي از مايكوپلاسما (Avian mycoplasma) انجام يافته است.طي اين تحقيق حساسيت 20 سويه از اين مايكوپلاسما بصورت  in-vitroنسبت به لينكومايسين هيدروكلرايد، اسپكتينومايسين سولفات به تنهايي و نيز بصورت تركيبي بررسي شد. الگوي حساسيتي اين گونه از مايكوپلاسما متفاوت بود.

 دامنه حداقل غلظت مهاري(Minimal Inhibitory Concentration)   1 تا 20 ميلي واحد بازاي هر ميلي ليتر براي لينكومايسين و اسپكتينومايسين به تنهايي بود براي تركيب اين دو آنتي بيوتيك 5/0 تا 1و 3 تا 6 ميلي واحد بازاي هر ميلي ليتر براي تركيب اين دو آنتي بيوتيك بدست آمد.

دامنه حداقل غلظت نابوديMinimal Lethal Concentration) ) بيشتر از حداقل غلظت نابودي هر كدام از آنتي بيوتيك ها به تنهايي بود.

مقاومت باكتريهاي نسبت به تركيب اين دو آنتي بيوتيك نيز بسيار كمتر از مقاومت ديده شده بر هر كدام از آنتي بيوتيكها به تنهايي بوده است.

بنابراين اثر مايكوپلاسما سايدال اين تركيب نسبت به تاثير هر كدام از آنتي بيوتيكها به تنهايي موثرتر شناخته شد.

In vitro activity of lincomycin and spectinomycin against serotypes of avian mycoplasma. Hamdy AH, Blanchard cj.

همينطور طي مطالعه اي تأثير بسيار خوب اين دارو در جلوگيري از انتقال Mycoplasma gallisepticum به تخم مرغ پس از مصرف بررسي شد و ملاحظه شد كه پس از سه هفته كاملاً تخم مرغها به حالت عادي بازگردانده شدند و هيچ گونه آلودگي نشان ندادند.

Evaluation of lincomycin+ spectionomycin against egg transmission of Mycoplasma gallisepticum

Ortiz A, froy man R, kleren SH

 

 

ايمني دارو :

لينكومايسين:

LD50 داخل صفاقي در موش 1000ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم و بصورت خوراكي در رت mg/kg645/15 بدست آمده است.

و در تجويز خوراكي به راحتي تاmg/kg/day300  بمدت 1 سال قابل تحمل بوده است (در سگ و رت) و در تجويز تزريقي تا دز  mg/kg/day60 بمدت 30 روز هيچ اثري از سميت دارو در نكروپسي نشان نداده است و نيز تزريق اين دارو در رت ها و سگهاي باردار هيچگونه اثرات تراتوژنيكي نشان نداده است.

اسپكتينو مايسين :

در تجويز خوراكي  LD50اين آنتي بيوتيك در رت  مقدار بدست آمده  mg/kg685/13 بود. تجويز تك دز خوراكي آن در سگ تا mg/kg1000 و تك دز تزريق وريدي آن تا دز 500 و 1000 ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم قابل تحمل مي باشد و تك دز            mg/kg2000 تزريق وريدي در سگ باعث يك كلاپس گذرا در آن مي گردد و ادامة تجويز خوراكي تا دز mg/kg500 بمدت 4 هفته هيچگونه علائم سميت در سگ را نشان نمي دهد.

لينكوسپتين :

محلول تزريقي لينكومايسين + اسپيكتينومايسين پس از تجويز خوراكي در رت هيگونه علائم سوئي را بروز نداد و پس از تزريق عضلاني در سگ 2 بار در روز تا 21 روز با دزهاي 15 و 50 يا 150 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن براي اسپكتينومايسين 5/7 و25 يا 75 ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم وزن بدن براي لينكومايسين هيچگونه علائم توكسيك را نشان نداد. تنها يك التهاب خفيفي در محل تزريق در دو سگ ديده شد كه علائم گذراي درد پس از تزريق در اين دو سگ گزارش شد.

در مطالعه اي مشابه، اين محلول تزريقي بصورت عضلاني در گربه بمدت 21 روز با دزهاي 5 يا 25 ميلي گرم لينكومايسين بازاي هر كيلوگرم و 10 يا 50 ميلي گرم اسپكتينومايسين بازاي هر كيلوگرم دوبار در روز تزريق شد و كليه تزريق ها به راحتي تحمل شد و هيچگونه علائم توكسيك ملاحظه نشد. تنها علائم خفيف و گذراي التهاب در عضله و پوست محل تزريق ملاحظه شد.

در تأیيد ايمني دارو مطالعات زيادي صورت گرفته است از جمله بررسي تأثير اين دارو بر روی فعاليت آنزیم هيالورونيداز مؤثر در باروري گوسفندان نر.

اين بررسي بر روي تأثير لينكومايسين –اسپكتينومايسين و نيز سولفامتوكسازول –تري متوپريم بر آنزيم هيالورونيداز سرم و semen  و خصوصيات  semenدر 32 گوسفند صورت گرفته است. اين گوسفندان بصورت رندوم به چهار گروه تقسيم شدند گروه  AوB بصورت گروه كنترل و گروه C تحت تجويز لينكومايسين – اسپكتينومايسين و گروه  Dهم تحت درمان با سولفامتوكسازول و تري متو پريم قرار گرفتند. گروههاي تحت درمان با لينكومايسين+اسپكتينومايسين با دز mg/kg15 بصورت عضلاني و mg/kg12  بصورت خوراكي. نمونه هاي خوني و نمونه هاي semen در ساعت هاي 4و12و24و72و192و384 فعاليت آنزیم هيالورونيداز semen  در گروه C بصورت قابل توجهي افزايش يافت. (P<0.001,<0.05) كه در ساعتهاي 24 و 48 مشاهده شد و فعاليت آنزیم هيالورونيداز semen در گروه D هم افزايش نشان داد.(P<0.001)  كه در ساعتهاي 72 و 384 مشخص شد و فعاليت آنزیم هيالورونيداز سرم درگروه C در ساعتهاي 24 و 48 بسيار قابل توجه بود و افزايش آنزیم هيالورونيداز سرم در گروه D هم بالا بود كه در ساعتهاي 48 و 72 بروز كرد كه در گروهاي شاهد اين تغيير ملاحظه نمي شد.

در نتيجه آنچه طي اين مطالعه بدست آمد تركيب اين دو آنتي بيوتيك (لينكومايسين+اسپكتينومايسين) هيچ تأثير مضری بر فعاليت آنزیم هيالورونيداز سرم و فاصله در نتیجه  فعاليت و حركت اسپرم نشان نداده است و بسيار ايمن شناخته شده است و تجويز اين آنتي بيوتيك جهت كاهش فعاليت باروري در گوسفند توصيه نمي گردد.

The effects of lincomycin – spectinmycin and sulfamethoxazole-trimethoprim on Hyaluronidase Activities and sperm characteristics of Rams.

 sadettin tanyildizi and tanzer Bozkart

احتياطات:

همانند ساير داروها  در صورت بروز هر گونه حساسيتي به هر كدام از داروها و يا تركيب آن دو ، مصرف اين دارو يا ادامة درمان با آن توصيه نمي گردد.

-در هنگام تزريق كليه شرايط يك تزريق تميز بايد رعايت گردد.

-از رقيق كردن دارو در هنگام تزريق خودداري گردد.

موارد مصرف:

محلول تزريقي لينكوسپتين براي درمان عفونتهاي  ناشي از باكتريهاي حساس به لينكومايسين و يا اسپيكتينومايسين در گوساله،گوسفند، بز، مرغ، بوقلمون، سگ و گربه تجويز مي گردد.

گوسفند و بز: در درمان عفونتهاي اوليه و ثانويه دستگاه تنفسي حاصل از مايكوپلاسما و اجرام باکتریائی حساس به لينكومايسين و يا اسپكتينومايسين مانند: پنوموني، پلوروپنوموني واگير و همچنين درمان عفونت واگير سم (foot root) ناشي از آلودگي به باكتريوئيدس نودوزوس.

گوساله شيرخوار ( قبل از شروع نشخوار): جهت درمان عفونتهاي تنفسی و گوارشي ناشي از اجرام باكتريايي حساس به لينكومايسين و اسپكتينومايسين .

مرغ و بوقلمون : درمان بيماريهاي ناشي از مايكوپلاسما مانندCRD   CRD , كمپلكس همچنين براي معالجه وباي طيور و عفونتهاي استافيلوكوكي و بيماري آريزونا در جوجه و بوقلمون.

سگ و گربه : درمان عفونتهاي ادراري و قسمت فوقاني دستگاه تنفسي ، پوستي و مجاري اداري و تناسلي، عفونتهاي موضعي و ثانويه باكتريايي توام با ويروس.

ميزان مصرف:

گوسفند و بز :

15 ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم (1ميلي ليتر بازاي هر10 كيلوگرم وزن دام) تزريق داخل عضلاني یکبار در روز و بمدت 3 روز

گوساله شير خوار(قبل از شروع به نشخوار) :

15 ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم (1ميلي ليتر بازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن) تزريق داخل عضلاني دو بار در روز، روز اول به فاصلة 12 ساعت و روزهاي بعدي هر 24 ساعت يكبار بمدت 2تا4 روز

مرغ و بوقلمون :

30 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم (1/0 ميلي ليتر براي 5/0 كيلوگرم وزن بدن) بصورت زیر جلدی یکبار در روز و بمدت 3 روز متوالی در فاصله هاي 12 تا 24 ساعت كه طبق نظر دامپزشك درمان را مي توان تا 21 روز ادامه داد.

سگ و گربه :

30 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم (1 ميلي ليتر براي 5 كيلوگرم وزن بدن) بصورت داخل عضلانی که درمان می تواند  با فاصله هاي 12 تا 24 ساعت و حداکثر تا 21 روز متوالی با نظر دامپزشك ادامه یابد.

 

فارماكوكينتيك:

تزريق اين داروي تركيبي بصورت عضلاني است و سطح هر دو آنتي بيوتيك ظرف 1 ساعت به حداكثر غلظت پلاسمايي خود مي رسند.

پس از تجويز دز 15 ميلي گرم اسپيكتينومايسين و 5/7 ميلي گرم لينكومايسين بازاي هر كيلوگرم وزن بدن حداكثر سطح سرمي     براي اسپكتينومايسين 42 ميكروگرم بازاي هر ميلي ليتر سرم و براي لينكومايسين 5/4 ميكروگرم بازاي هر ميلي ليتر سرم بدن مي باشند. اين سطح بالاتر از حداقل غلظت مهاري اين دو آنتي بيوتيك براي بسياري از باكتريهاست و مطالعات نشانگر نقش مهم صفرا در دفع لينكومايسين است و قسمت اعظم اين آنتي بيوتيك در بافتها تجمع پيدا ميكند.

پس از تجويز تك دز خوراكي لينكومايسين به يك سگ درصد دفع كبدي تا 77 % دز تجويز شده گزارش شده است و در حاليكه دفع ادراری آن 14 % بوده است و پس از تزريق عضلاني تك دز  اين دارو،  دفع كبدي 38 % دزتجويز شده بدست آمد و دفع ادراري آن 49 % كه ظرف 24 ساعت كل دارو از بدن دفع مي گردد در حاليكه در دفع كبدي اين مدت به 48 ساعت ميرسد. لينكومايسين همچنين قابليت نفوذ به شير را در گاوهاي شيرده ، بزهاو رت را دارد و در مورد اسپكتينومايسين پس از تجويز بسرعت از طريق ادرار دفع مي گردد و انباشتگي و تجمع در بدن را نشان نداده است.

شرايط نگهداري :

نگهداري اين دارو تا 4 سال پس از تاريخ توليد در دماي زير 25 درجه سانتي گراد بدور از نور مستقيم آفتاب و يخ زدگي توصيه مي گردد كه در صورت تجويز اولين دز باقي ماندة دارو بايد ظرف مدت 28 روز مصرف گردد.

زمان پرهيز از مصرف :

گوشت : 14 روز بعد از آخرين تزريق

شير : 48 ساعت پس از تجويز آخرين تزريق

اين دارو يكي از داروهاي تركيبي بسيار مفيد و مؤثري است كه تا كنون شناخته شده است و در سالهاي پيش مطالعات بسياري هم بر روی شكل داروي خوراكي آن و بر روی داروي تزريقی آن صورت گرفته است، از جمله مطالعه اي كه بر روي تأثير اين داروي تركيبي (لينكومايسين + اسپيكتينومايسين) در درمان اسهال خوك ها صورت گرفته است،  در حالي كه می دانیم شكل خوراكي آن در طيور مصرف بالايي دارد. ولي اين مطالعه نشانگر تأثير قابل توجه  اين داروي تركيبي در درمان اسهال خوك ها بوده است.

اين مطالعه بر روي 223 خوك تحت كنترل صورت گرفت. خوك هاي حامل بدون هيچگونه قرنطينه اي در تماس با خوك هاي سالم بودند تا زمانيكه علائم بيماري ظاهر شد. لينكومايسين mg/lit22 و اسپكتينومايسين mg/lit44  به تنهايي تجويز شد و نيز در گروهي فرم تركيبي آن ( لينكومايسين+اسپكتينومايسين ) با دز mg/lit66  و سديم آرسانيلات با دز mg/lit161  بمدت 7 روز تجويز شد. در اين مطالعه كنترل منفي و مثبت نيز در نظر گرفته شد . كل آزمايش و بررسي نتايج 41 تا 43 روز از روز شروع به طول انجاميد.

پس از بررسي پارامترها و نتايج آزمايش اثرات قابل توجه تركيب اين دو آنتي بيوتيك در درمان و جلوگيري از مرگ و مير ناشي از اسهال در خوكها بسيار مؤثرتر از تجويز اين دو آنتي بيوتيك بطور جداگانه بوده است  (P<0.05)و مرگ و مير در گروه شاهد بسيار قابل توجه بود.

Therapeutic effect of lincomycin and spectinomycin water medication on swine dysentery Hamady AH

Department of pharmacology and Toxicology and Reproduction and Artificial Insemination,Faculty of veterinary Medicine, Firat university

 

 

حساسيت باكتريها و مايكو پلاسما ها به اين آنتي بيوتيكها نيز همواره مورد بحث و  بررسي قرار گرفته است.

از جمله مطالعه اي كه بر روی حساسيتMycoplasma gallisepticum  و  Mycoplasma synoviae  به چند آنتي بيوتيك از جمله تركيب لينكومايسين+ اسپكتينومايسين انجام گرفته است.

اين مطالعه بصورت In-vitro   تأثیر داروهای Aivlosin  ، Tiamulin، Erythromycin ، Oxytetracycline،Spectinomycin ، Lincomycin ، Lincomycin-Spectinomycin(1:2)  ، Enrofloxacin ، را بر روی 28 سوش مايكوپلاسما گالي سپتيكوم و 4 سوش مايكوپلاسما سينوويه به روش microbroth dilution  را مورد بررسي قرار داده كه طي اين مطالعه آنتي بيوتيكهايي كه بسيار مؤثر شناخته شدند عبارتند از : Aivlosin ، Lincomycin-spectinomycin(1:2) ، Tylosin ،Tiamulin ، Enrofloxacin  و همينطور لينكومايسين. در حاليكه اكسي تتراسايكلين، آزيترومايسين  بر اين سوش ها مؤثر واقع نشدند و MIC  آنها بالا بود و در ضمن مقاومت به اين دو آنتي بيوتيك (اريترومايسين و اكسي تتراسايكلين) نيز در اين سوش ها ديده شد.

In vitro and in vivo comparisons of Valnemulin, Tiamulin, Tylosin, Eneroxacin, and Lincomycin/Spectinomycin against Mycoplasma gallisepticum

يكي از مزيتهاي مهم اين دارو تائیدیه  FDA(سازمان غذا و داروی آمریکا) برای آن مي باشد. (ANADA 200-345) ضمناً يكي دیگر از كاربردهاي مهم آن در درمان كنترل التهاب كيسه هاي هوايي و CRD (عفونت كيسه هوايي) در طيور مي باشد كه در جوجه هاي تا 7 روز قابل استفاده مي باشد. اين دارو يك داروي مطمئن و ايمن مي باشد كه به اشکال مختلف دارويي و با دز هاي متفاوت قابل تنظيم و تجويز است و نفوذ پذيري خوب آن و اثر سینرژيستي دو آنتي بيوتيك لينكومايسين و اسپكتينومايسين از فاكتورهاي مهم اين دارو در درمان انواع بيماري هاي عفوني مي باشد.

طبق مقالات بدست آمده و اثرات درماني و سینرژيستي اين دو آنتي بيوتيك در درمان بسياري از بيماريهاي عفوني باكتريايي سالها پيش شرکت داروسازی عرفان دارو را بر آن داشت كه اين دارو را با همكاري علمي و فرمولاسيون كاملاً مطابق با فرمول كمپاني فايزر توليد نمايد و همواره اين شركت سعي بر آن داشته است كه كيفيت بالاي اين دارو را حفظ نموده و شاهد اثرات مفيد و سودمند اين دارو در عرصه دامپزشكي باشد.

 

 

 

 

 

 

References:

-Biotech and pharmaceutical Application Note  217-019#03

-Veterinary Quarterly

http://www.tandfonline.com/loi/tveq20

This article was downloaded by: [151.242.190.60]

On: 16july 2013,At:23:59

Publisher: Taylor and Francis

Informa ltd Registered in England and Wales Registered number: 1072954\

-ANADA 200-345

Date of approval :Februrary 5,2004

-Lincomycin Wikipedia,the free encyclopedia

-Spectinoycin Wikipedia,the free encyclopedia

-International journal of poultry science 7(11):1058-1064, 2008

ISSN 1682-8356

Asian Network for scientific information 2008

-In vitro and in vivo comparisons of Valnemulin, Tiamulin, Tylosin, Enerofloxacin and Lincomycin/Spectinomycin against Mycoplasma gallisepticum

Jordan FT,forrester CA,Ripley PH,Burch DG

Department of veterinary pathology, University of liverpool veterinary field station, Cheshire, United Kingdom.

 


آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9