بستن

جستجو محصولات


دام> پودر استریل تزریقی
دام> سوسپانسیون تزریقی
دام> سوسپانسیون خوراکی


دام

تزریقی

محلول تزریقی

آنتی بیوتیک


اكسي تتراسايكلين 5%

عرفامايسين 5

اكسي تتراسايكلين 5%

گونه هدف: دام

طریقه مصرف: تزریقی

شکل دارویی: محلول تزریقی


ویژگی ها:

  • در ويال‌های 20، 50 و100  ميلی ليتری قهوه‌ای همراه با فليپ­كپ.
  • هر ميلی ليتر از عرفامايسين 5 حاوی 50 ميلی گرم ماده مؤثره اكسی ­تتراسايكلين به ­صورت هيدروكلرايد می باشد.

 


تركيب:

هر ميلی ليتر از عرفامايسين 5 حاوی 50 ميلی گرم ماده مؤثره اكسي­تتراسايكلين به ­صورت هيدروكلرايد مي‌باشد.

فارماكولوژی:

تتراسايكلين‌ها آنتی بيوتيك‌های وسيع الطيفی می باشند كه عليه بسياری از باكتری های گرم مثبت، گرم­ منفی، مایکوپلاسما، ريكتزيا، كلاميديا و پروتوزوآ مؤثر هستند.

مكانيسم اثر آن ها به اين صورت است كه با تحت واحد S30 ريبوزوم‌های باكتری باند شده، توليد پروتئين را مهار مي‌كنند.

تتراسايكلين‌ها معمولا باكتريواستات هستند ولی در دزهای بالا باكتريوسايد مي‌شوند.

موارد مصرف:

اكسی ­تتراسايكلين يك آنتـی ­بيوتيك  وسيع الطيف است كه بــرای كنتــرل و درمان بيمــاری های ناشی از ارگانيسم‌هــای حساس بــه

اكسی ­تتراسايكلين به ­كار مي‌رود.

اين دارو در گاو برای درمان و كنترل پاستورلوز و پنومونی های ناشی از ارگانيسم‌های حساس به اكسی­ تتراسايكلين و بيماری های ديفتری، متريت و... كاربرد دارد.

در گوسفند برای كنترل سقط‌های انزئوتيك و پنومونی های ناشی از ارگانيسم‌های حساس به اكسی­ تتراسايكلين به­ كار مي‌رود.

همچنين برای درمان كمكی  Foot rot، ورم پستان حاد، Pink eye  و در بره‌ها برای درمان تب ناشی از گزش كنه‌ها كاربرد دارد.

مقدار و طريقه مصرف:  

دام: 5 تا 10 ميلی گرم به­ازای هر كيلوگرم وزن بدن به­ مدت 3 تا 5 روز و به­ صورت تزريق عضلانی، وريدی و زيرجلدی.

موارد منع مصرف:  

در دام‌های دچار نارسايی كبدی و در مواردی ­كه حساسيت به گروه تتراسايكلين‌ها وجود دارد، مصرف نگردد.

تداخل دارويی:  

اكسی ­تتراسايكلين‌ها با پنی ­سيلين‌ها، آمينوگليكوزيد‌ها شامل استرپتومايسين، نئومايسين، جنتامايسين و سفالوسپورين‌ها و پلي­ميكسين‌ها اثر آنتاگونيستی دارند.

موارد احتياط:

تزريق سريع وريدی منجر به كاهش فشارخون و كلاپس ناگهانی مي‌شود.

احتمال بروز تورم و نكروز در محل تزريق عضلانی وجود دارد.

مصرف اين دارو در اواخر آبستنی و در دوران رشد موجب تغيير رنگ دندان‌ها می شود.

اكسی ­تتراسايكلين چنانچه در شرايط ذكر شده نگهداری شود تا پايان تاريخ انقضای ذكر شده پايداری خود را حفظ خواهد نمود ولی بعد از مصرف اولين دز دارو، باقی مانده دارو ظرف مدت 28 روز بايد مصرف گردد.

 چنانچه محصول در مجاورت هوا قرار گيرد ممكن است به رنگ تيره در آيد ولی از پتانسی دارو كاسته نخواهد شد.

زمان پرهيز از مصرف:

پس از آخرين تزريق، شير دام به­ مدت 4 روز و گوشت دام به ­مدت 14روز نبايد مورد مصرف انسان قرارگيرد.

شرايط نگهداری:

دارو در مکان خشك و دمای 15 تا 25 درجه سانتيگراد، دور از نور مستقيم آفتاب و يخ زدگی نگهداری شود. 

بسته‌بندی:

در ويال‌های 20، 50 و100  ميلی ليتری قهوه‌ای همراه با فليپ­كپ.

 آدرس دفتر مرکزی:

تهران،شهرک غرب،بلوار دادمان غربی ،بین ایمان و معراج ، پلاک 137

88590950-9